Strongman Gotabaya Rajapaksa Sri Lanka’s new president | Prothom Alo

Strongman Gotabaya Rajapaksa Sri Lanka’s new president