10th Jatiya Sangsad takes only 31 minutes on average to pass 71pc bills | Prothom Alo

10th Jatiya Sangsad takes only 31 minutes on average to pass 71pc bills