Two Bangladeshis killed in Kolkata as speeding car hits them | Prothom Alo

Two Bangladeshis killed in Kolkata as speeding car hits them