4-km of Dhaka metro rail now visible | Prothom Alo

4-km of Dhaka metro rail now visible